PCGS 价格指南: 50 圆


双金属币, 精 PCGS Photograde
50 圆, 精
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
151288 1990 香港钱币展览会- (祈年殿图样) - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - ▲8,218
-
8,698
-
▼9,136
-
▼14,833
-
-
522330 1990 - Medal - Hong Kong Coin Expo PAN-138A - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - ▼6,756
-
6,989
-
▲7,985
-
▼11,762
-
-
391284 1995 版金币银圈 - 1/2 oz 1,600 DCAM
+
- ▲10,258
-
10,548
-
▼11,585
-
▼12,630
-
16,415
-
-
391280 1996 版金币银圈 - 1/2 oz 1,000 DCAM
+
- - ▼12,355
-
▲12,426
-
▲13,195
-
▼20,149
-
-
391286 1997 版金币银圈 - 1/2 oz 830 DCAM
+
- - 13,555
-
▲13,619
-
▲14,162
-
34,947
-
-