PCGS 价格指南: 50 圆


双金属币, 精 PCGS Photograde
50 圆, 精
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
151288 1990 香港钱币展览会- (祈年殿图样) - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - ▲8,381
-
8,870
-
▼9,317
-
▼15,127
-
-
522330 1990 - Medal - Hong Kong Coin Expo PAN-138A - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - ▼6,890
-
7,128
-
▲8,143
-
▼11,995
-
-
391284 1995 版金币银圈 - 1/2 oz 1,600 DCAM
+
- ▲10,462
-
10,757
-
▼11,815
-
▼12,881
-
16,740
-
-
391280 1996 版金币银圈 - 1/2 oz 1,000 DCAM
+
- - 12,600
-
12,672
-
▲13,457
-
▼20,549
-
-
391286 1997 版金币银圈 - 1/2 oz 830 DCAM
+
- - 13,824
-
▲13,889
-
▲14,443
-
35,640
-
-