PCGS 价格指南: 50 圆


双金属币, 精 PCGS Photograde
50 圆, 精
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
151288 1990 香港钱币展览会- (祈年殿图样) - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - ▲7,810
-
8,267
-
▼8,683
-
▼14,098
-
-
522330 1990 - Medal - Hong Kong Coin Expo PAN-138A - 1/2 oz 2,000 DCAM
+
- - ▼6,421
-
6,643
-
▲7,589
-
▼11,179
-
-
391284 1995 版金币银圈 - 1/2 oz 1,600 DCAM
+
- 13,420
-
13,957
-
14,091
-
▼14,494
-
15,601
-
-
391280 1996 版金币银圈 - 1/2 oz 1,000 DCAM
+
- - 11,810
-
11,743
-
▲12,541
-
▼19,150
-
-
391286 1997 版金币银圈 - 1/2 oz 830 DCAM
+
- - 12,883
-
▲12,944
-
▲13,460
-
25,163
-
-